Contact Us

+82-70-8614-1727

shiconference@gmail.com

10:00 ~ 19:00 (Lunch Break 12:30 ~ 13:30)

(06530) #406, Hoyoung B/D, 19-4, Gangnam-daero 95 gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

+82-70-8614-1727

shiconference@gmail.com

10:00~19:00
(Lunch Break 12:30~13:30)

(06530) #406, Hoyoung B/D, 19-4, Gangnam-daero 95 gil,
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea